اخبار و رويدادها

نمایشگاه سنگ محلات

27 - 24 شهریور 95

نمایشگاه بین المللی سنگ تهران

31 - 28 تیرماه

نمایشگاه بین المللی سنگ ورونا - ایتالیا

September 28 - October 1

نمایشگاه بین المللی سنگ کارارا - ایتالیا

March 16-18

نمایشگاه بین المللی سنگ شیامن - چین

6-9 March

 

تلفکس: 32 630 885 (021)

موبایل: 385 0 389 (0912)

Email: info@partia.ir

دانلود هندبوك