خشک کن الکتریکی

تصوير محصول: 

آدرس وب: 

http://www.tecnema.it/principale/htm_prodotti/est8_g8e_gb.htm

كمپاني: 

ترتيب: 

6

 

تلفکس: 32 630 885 (021)

موبایل: 385 0 389 (0912)

Email: info@partia.ir

دانلود هندبوك